Loola

❄️ Przedłużamy zimową promocję ❄️ Skorzystaj ze zniżek na wiele sukienek!

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Nie mam jeszcze konta
Zarejestruj się

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOOLA

Najważniejsze informacje o regulaminie i naszym sklepie

Wiemy, że czytanie regulaminów nie jest pasjonującym zajęciem, zatem aby ułatwić Ci dotarcie do najważniejszych informacji o naszym sklepie i zasadach korzystania z niego, przygotowaliśmy ich zbiorcze podsumowanie:

 

 1. Właścicielem sklepu www.loola.pl jest firma Monika Dajewska, NIP: 7123190591 z siedzibą pod adresem Dys, ul. Kwiatowa nr 8, 21-003 Ciecierzyn
 2. Najszybszą formą kontaktu z nami jest wysłanie maila pod adres kontakt@loola.pl Możesz kontaktować się z nami również za pomocą poczty tradycyjnej (Dys, ul. Kwiatowa nr 8, 21-003 Ciecierzyn) lub telefonicznie (+48 501 444 640).
 3. W celu zwiększenia wygody zakupów w naszym sklepie zachęcamy Cię do utworzenia konta, natomiast nie jest ono obowiązkowe. Niezależnie, utworzone konto możesz usunąć w każdym czasie.
 4. Wszelkie informacje o towarach dostępnych w sklepie oraz możliwe sposoby płatności i dostawy będą wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia w toku składania zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia konieczne jest jego opłacenie w formie elektronicznej lub za pobraniem (zamówienie nieopłacone może zostać anulowane).
 6. Zakupiony towar powinien dotrzeć do Ciebie w nienaruszonym stanie. Jeżeli paczka towaru jest uszkodzona, powinieneś spisać protokół uszkodzenia i niezwłocznie skontaktować się z nami.
 7. Zakupiony towar możesz zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia. Pieniądze za towar zwrócimy Ci najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru.
 8. Jeżeli towar dotrze do Ciebie uszkodzony, wybrakowany lub w inny sposób niezgody z umową sprzedaży, możesz złożyć dotyczącą go reklamację. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Zachęcamy Cię do zapisu do naszego newslettera, który pozwoli Ci być na bieżąco z najnowszymi promocjami i nowościami w sklepie (rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdym czasie).
 10. W razie problemów z kontem lub newsletterem, przysługuje Ci prawo do złożenia dotyczącej ich reklamacji (prosimy o ich składanie drogą mailową). Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Aby umożliwić Ci korzystanie ze sklepu oraz realizować złożone przez Ciebie zamówienia przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegółowe informacje na ten temat odnajdziesz w naszej Polityce prywatności: https://loola.pl/polityka-prywatnosci.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub zakupów w naszym sklepie, skontaktuj się z nami!

Życzymy udanych zakupów!

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „Loola” działającego pod adresem internetowym www.loola.pl (dalej: „Sklep”).
 2. Właścicielem Sklepu jest Monika Dajewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Monika Dajewska” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Dys, ul. Kwiatowa 8, 21-003 Ciecierzyn), wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP: 7123190591, numer REGON: 061558619 (dalej: „Sprzedawca”).
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  • poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@loola.pl;
  • poczty tradycyjnej pod adresem: Dys, ul. Kwiatowa nr 8, 21-003 Ciecierzyn;
  • telefonu pod numerem: +48 501 444 640.
 4. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
  • prowadzi sprzedaż Towarów, które mogą być nabywane przez Kupujących;
  • dostarcza Użytkownikom Usługę Konta;
  • dostarcza Subskrybentom Newsletter.
 5. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

 

2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 • Dzień roboczy - dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 • Klient – Użytkownik, Kupujący lub Subskrybent;
 • Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów;
 • Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Licencja – termin zdefiniowany w § 12 ust. 7 Regulaminu;
 • Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie;
 • Niezgodność – rozumie się przez to:
  1. niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
  2. niezgodność Towaru z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta) albo
 • Opinia - opinia Kupującego o nabytym przez niego Towarze, wyrażona poprzez przypisanie Towarowi punktów w skali określonej przez Sprzedawcę lub poprzez opis doświadczeń związanych z Towarem;
 • Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;
 • Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta lub Newsletter;
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 • Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 • Sprzedawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 • Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności odzież;
 • Towar nowy – termin zdefiniowany w § 9 ust. 1 Regulaminu;
 • Towar pierwotny – termin zdefiniowany w § 9 ust. 1 Regulaminu;
 • Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta, Umowa sprzedaży, Umowa zamiany lub Umowa o dostarczanie Newslettera;
 • Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
 • Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieopłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;
 • Umowa zamiany - umowa zamiany w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest przeniesienie przez Kupującego na Sprzedawcę własności Towaru pierwotnego w zmian za przeniesienie przez Sprzedawcę na Kupującego własności Towaru nowego;
 • Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika;
 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 • Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Zamówienie - oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Towarów, które chce nabyć Kupujący.

 

3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

4. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 4. Kupujący może nabywać Towary zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.

 

5. Umowa o dostarczenie Usługi Konta

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • kliknąć w zakładkę „Zarejestruj się”;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
   1. adres poczty elektronicznej;
   2. stworzone przez Użytkownika hasło do Konta;
  • zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności;
  • opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
  • kliknąć opcję „Zarejestruj się”.
 2. Kliknięcie opcji „Zarejestruj się” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie po kliknięciu w link aktywacyjny, przesłany Użytkownikowi przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:
  • imię i nazwisko;
  • adres rozliczeniowy;
  • adres dostawy.
 5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności:
  • przechowywać i zmieniać swoje dane osobowe;
  • składać Zamówienia, przeglądać złożone Zamówienia.
 6. Sprzedawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej aktualizacji.
 7. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa Sprzedawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Sprzedawca nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 8. Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania Sprzedawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 7-8 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 10. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, Sprzedawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia popełnianiu dalszy naruszeń przez Użytkownika.
 12. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży oraz Umów o dostarczanie Newslettera zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

 

6. Umowa Sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • wejść w zakładkę wybranego Towaru i kliknąć opcję „Do koszyka”;
  • wejść w zakładkę „Koszyk” i kliknąć opcję „Złóż zamówienie”;
  • wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności oraz kliknąć opcję „Zamawiam”;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. adres poczty elektronicznej;
   2. imię i nazwisko;
   3. numer telefonu;
   4. dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
   5. adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres podany w danych adresowych);
   6. opcjonalnie – firma, NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
   7. sposób płatności;
   8. sposób dostawy;
  • opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymanie ankiety do wystawienia opinii o zakupionym Towarze, przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej;
  • opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  • kliknąć opcję „Podsumowanie”;
  • kliknąć opcję „Zamawiam i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Towar zgodnie z wybranym sposobem płatności;
 2. Zapłaty ceny za Towar Kupujący może dokonać:
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • za pomocą systemu płatności PayPal, Przelewy24.pl;
  • za pobraniem.
 3. Kliknięcie przez Kupującego opcji „Zamawiam i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Towaru (dalej: „Zamówienie”).
 4. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Towar przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 3 (trzech) dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 5 (pięciu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.

 

7. Dostarczenie Towarów

 1. Wysyłka Towarów odbywa się za pomocą przesyłek kurierskich pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Przy dokonaniu zakupu Towaru dochodzi do automatycznego udzielenia pełnomocnictwa przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę Towaru na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Kupującego. Kupujący dokonując zapłaty ceny za Towar dodatkowo przekazuje oraz powierza Sprzedawcy określoną kwotę pieniędzy na pokrycie kosztów wysyłki Towaru (z zastrzeżeniem ust. 3 lit. a). Kwotę pieniędzy, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przekaże przewoźnikowi dostarczającemu przesyłkę z Towarem tytułem wynagrodzenia za przewóz.
 3. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 1 dzień roboczy od:
  1. momentu złożenia Zamówienia – w przypadku wyboru płatności za pobraniem;
  2. od dnia zaksięgowania płatności za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku wyboru płatności przelewem.
 4. Dostarczanie Towaru następuje w ciągu do 2 Dni roboczych od dnia jego wysyłki przez Sprzedawcę, chyba że w firmie kurierskiej dostarczającej zamówienie wystąpią okoliczności wydłużające ten termin, na które sprzedający nie ma wpływu.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z dotyczącą go Umową sprzedaży.
 6. Towar dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 7. Jeżeli Towar jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Towar w jego obecności. Jeśli paczka Towaru jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej.
 5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:
  • elektronicznej;
  • papierowej.
 6. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres poczty elektronicznej;
  • adres do korespondencji;
  • wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  • wskazanie Towaru, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  • numer Zamówienia;
  • data złożenia Zamówienia;
  • kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
 7. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wypełnić formularz dołączony do paczki lub wydrukować i wypełnić formularz znajdujący się pod adresem: https://loola.pl/reklamacje-i-zwroty, a następnie wysłać go wraz Towarem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.
 8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Towar Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Odesłanie Towaru standardowego powinno nastąpić pod adres:

 

LOOLA

Dys, ul. Kwiatowa 8

21-003 Ciecierzyn

 

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności (wyjątki stanowią dodatkowe prowizje bankowe za przelewy zagraniczne lub płatności PayPal wybrane przez Klienta). Zwrot płatności obejmuje zwrot ceny uiszczonej za Towar oraz zwrot kwoty stanowiącej rekompensatę za poniesione przez Kupującego koszty wysyłki Towaru w wysokości najtańszej możliwej opcji wysyłki dostępnej w sklepie.
 3. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W związku z czym Kupujący odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia w towarze w tym zabrudzenia, zaciągnięcia, uszkodzenia ciągłości tkaniny oraz usunięcie metek będących gwarancją nowości.

 

9. Wymiana Towaru

 1. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru, Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wymianę tego Towaru (dalej: „Towar pierwotny”) na Towar, który jest w tej samej cenie, aktualnie dostępny w Sklepie (dalej: „Towar nowy”).
 2. Wymianie podlegają wyłącznie Towary pierwotne dostarczone pod adres położony na terytorium Polski.
 3. Towar pierwotny może zostać wymieniony wyłącznie wówczas, gdy:
  • nie był on używany przez Kupującego;
  • nie posiada on jakichkolwiek zniszczeń, w szczególności rozdarć, przetarć, ubytków, plam, odbarwień, zabrudzeń itp.;
  • posiada wszystkie oryginalnie przymocowane metki.
 4. W celu dokonania wymiany Towaru pierwotnego, Kupujący powinien przesłać Sprzedawcy Towar pierwotny pod adres:

 

 

LOOLA

Dys, ul. Kwiatowa 8

21-003 Ciecierzyn

 

 1. Do paczki z Towarem pierwotnym Kupujący powinien dołączyć pisemne oświadczenie zawierające:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • numer Zamówienia;
  • wskazanie Towaru nowego (rozmiar, kolor, model).
 2. Wraz z wysłaniem Towaru pierwotnego, Kupujący zleca Sprzedawcy, aby działając w swoim imieniu, lecz na rzecz Kupującego zlecił wysyłkę Towaru nowego. Postanowienia § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio, przy czym pieniądze powierzone Sprzedawcy na pokrycie kosztów wysyłki Towaru nowego mogą zostać przekazane przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  W takim przypadku Kupujący wyśle Sprzedawcy potwierdzenie dokonania przelewu za pomocą poczty elektronicznej. Alternatywnie, Kupujący może powierzone Sprzedawcy pieniądze przekazać w gotówce, umieszczając je w paczce z Towarem pierwotnym.
 3. W przypadku, gdy przesłany Towar pierwotny spełnia wymagania wskazane w ust. 3 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie dokonuje wysyłki Towaru nowego. Wysyłka Towaru nowego dokonywana jest przesyłką kurierską.
 4. Z chwilą wysyłki Towaru nowego, pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy zamiany.
 5. W przypadku, gdy przesłany Towar pierwotny nie spełnia wymagań wskazanych w ust. 3 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy zamiany. W przypadku odmowy zawarcia Umowy zamiany, Sprzedawca informuje o tym Kupującego za pomocą poczty elektronicznej,
  a następnie odsyła Towar pierwotny Kupującemu. Do odesłania Towaru pierwotnego w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 powyżej dotyczącego wysyłki Towaru nowego.
 6. Otrzymany przez Kupującego Towar nowy nie podlega wymianie, o której mowa w niniejszym paragrafie.
 7. Do Umowy zamiany oraz Towaru nowego, o których mowa w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Umowy sprzedaży i Towaru (w tym postanowienia § 8 i § 10 Regulaminu).

 

10. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 10 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Towar dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 10.
 5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:
  • naprawy Towaru albo
  • wymiany Towaru.

 

 1. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca decyduje o formie rekompensaty, czyli o naprawie lub wymianie Towaru.
 2. Reklamacja składana jest za pomocą odesłania Towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres: Loola, Dys, ul. Kwiatowa 8, 21-003 Ciecierzyn.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer Zamówienia;
  • datę dostarczenia Towaru;
  • opis ujawnionej Niezgodności;
 4. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:
  • naprawy Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru;
  • wymiany Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru;

– jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

 1. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:
  • uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;
  • uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej;
  • odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  • odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 3. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 5. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
 6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli reklamacja została odrzucona przez Sprzedawcę lub Niezgodność jest nieistotna.
 7. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 12-13 powyżej;
  • Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  • Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 8. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 9. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer Zamówienia;
  • datę dostarczenia Towaru;
  • opis ujawnionej Niezgodności;
  • wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 15 powyżej;
  • oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę i odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu o Odstąpieniu od Umowy.

 

11. Umowa o dostarczenie Newslettera

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  • kliknąć opcję „Zapisz się”.
 2. Kliknięcie opcji „Zapisz” jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.
 3. Umowa o dostarczanie Newslettera może zostać zawarta przez Użytkownika także poprzez zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera podczas zawierania Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy sprzedaży. W takim przypadku, Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy sprzedaży.
 4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Sprzedawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
  • Newsletter nie podlega aktualizacji;
  • częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Sprzedawcy.
 6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Sprzedawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  • kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
  • wysłanie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej.

 

12. Opinie

 1. Kupujący, który dokonał zakupu Towaru i skorzystał z niego osobiście, może (za pomocą ankiety otrzymanej za pomocą poczty elektronicznej) przesłać Sprzedawcy Opinię dotyczącą tego Towaru.
 2. Sprzedawca dokonuje publikacji Opinii w kartach Towarów po uprzednim sprawdzeniu, czy nie naruszają ona postanowień Regulaminu, co nie wyklucza usunięcia Opinii już opublikowanej, jeżeli okaże się ona niezgodna z Regulaminem już po jej publikacji.
 3. Opinia wysłana do Sprzedawcy nie może być przez Kupującego zmieniona lub usunięta.
 4. Zabronione jest umieszczanie w Opiniach:
  • danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
  • danych osobowych Kupującego lub innych osób lub danych sprawiających wrażenie, że są danymi osobowymi lub danych teleadresowych, w tym odnośników (linków);
  • treści reklamowych, promocyjnych, wyborczych jak również zawierających odniesienia do płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.
 5. Wysłanie Opinii jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, że jest on wyłącznym autorem Opinii. Kupujący ponosi odpowiedzialność za treść Opinii oraz skutki jej publikacji (w tym za naruszenia dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej podmiotów trzecich).
 6. Wysłanie Opinii jest równoznaczne ze udzieleniem Sprzedawcy przez Kupującego nieodpłatnej licencji niewyłącznej na jej wykorzystanie (dalej: „Licencja”).
 7. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony (z możliwością jej wypowiedzenia na dwa lata naprzód na koniec roku kalendarzowego) i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wykorzystanie Opinii na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez publikację w Sklepie oraz w mediach społecznościowych Sprzedawcy.
 8. Licencja upoważnia Sprzedawcę do udzielania dowolnie wybranym podmiotom trzecim dalszych licencji na korzystanie z Opinii. Dalsza licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być udzielona przez Sprzedawcę odpłatnie lub nieodpłatnie.
 9. Kupujący zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu wobec Opinii (w tym prawa do oznaczania autorstwa Opinii oraz prawa do nadzoru nad korzystaniem z Opinii) oraz upoważnia Sprzedawcę do wykonywania tych praw w imieniu Kupującego.

 

13. Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  • nazwa Sklepu;
  • logo Sklepu;
  • zdjęcia i opisy Towarów;
  • zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, strony informacyjne, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych;

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

14. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://loola.pl/polityka-prywatnosci.

 

15. Zmiana Usługi Konta

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
  • konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
  • podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.
 2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
 3. Sprzedawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:
  • właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
  • prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.
 5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.
 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

16. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  • zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  • rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  • dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom i Subskrybentom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika lub Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto lub wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

 

17. Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium